Projekt

Projekt Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi (ang. Developing an EU Standardised Approach to Vocational Educational Training Awards in Healthcare Waste Management, EU-HCWM) potrwa 3 lata. Jego początek to styczeń 2014 r., a zakończenie grudzień 2016 roku. W tym czasie partnerzy projektu mają ukończyć pięć kluczowych działań, które zostaną wykorzystane do przygotowania jednolitych standardów kompetencji zawodowych oraz pakietu szkoleniowego w zakresie gospodarki odpadami medycznymi. Pakiet szkoleniowy zostanie opracowany w sposób umożliwiający jego docelowe wykorzystanie w całej Unii Europejskiej.

Działania projektu EU-HCWM obejmują:

  • ocenę dostępności kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w krajach UE reprezentowanych przez partnerów projektu,
  • opracowanie jednolitego programu szkolenia zawodowego w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w UE,
  • opracowanie materiałów szkoleniowych,
  • przygotowanie platformy e-learning’owej w celu dostarczenia programów szkoleniowych,
  • ustanowienie europejskiej sieci zrzeszającej specjalistów w zarządzaniu odpadami medycznymi.

By sprawnie osiągnąć zamierzone w projekcie cele, działania zostały podzielone na pakiety robocze (PR). Pakiety robocze zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić osiągnięcie głównych celów projektu.

PR 1: Zarządzanie projektem

PR 2: Zarządzanie jakością

Zapewnienie odpowiedniej jakości przy realizacji projektu w odniesieniu do celów i oczekiwanych rezultatów zostanie osiągnięte poprzez opracowanie planu jakości i ciągłych działań monitorujących w trakcie trwania projektu. Sprawozdanie dotyczące zarządzania jakością zostanie dołączone do raportu końcowego projektu. W celu zapewnienia terminowego i skutecznego realizowania projektu i osiągnięcia zamierzonych wyników określone zostaną: zestaw mierzalnych wskaźników oraz odpowiadające im wartości docelowe.

PR 3: Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie oceny

Pakiet ten będzie obejmować opracowanie narzędzi, które mają być wykorzystane w ocenie i analizie istniejącego stanu gospodarki odpadami medycznymi, krajowych standardów kompetencji zawodowych, szkoleń zawodowych ​​oraz umiejętności osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w zakładach opieki zdrowotnej. Każdy partner będzie odpowiedzialny za ustanowienie krajowej sieci - gremium doradczego dla realizacji projektu, dzięki której możliwe będzie rozpowszechnienie uzgodnionych końcowych wyników projektu oraz wdrożenie planu działań.

PR 4: Opracowanie krajowych standardów kompetencji zawodowych dla zarządzających gospodarką odpadami medycznymi

Partner 1 Wykona analizę porównawczą otrzymanych wyników z WP3 a następnie sporządzi raport. Przy wykorzystaniu raportów porównawczych jako wytycznych, zostanie stworzony szkic Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych dla menadżerów gospodarki odpadami medycznymi. Szkic taki zostanie rozesłany wśród partnerów w celu uzyskania ich komentarzy i opinii. Ostateczny szkic zostanie ponownie rozesłany wśród partnerów w celu uzyskania komentarzy od interesariuszy będących w sieci projektu.

PR 5: Opracowanie programu kształcenia zawodowego

Każdemu z partnerów, w zależności od zakresu kompetencji i możliwości, zostanie przydzielony do opracowania moduł szkoleniowy. Po przygotowaniu wszystkich modułów ostateczny projekt kształcenia i szkolenia zawodowego zostanie przekazany wszystkim partnerom w celu przekazania do oceny przez interesariuszy zarejestrowanych w sieci projektu.

PR 6: Ocena

Każdy partner będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej oceny przygotowanych Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych i odpowiadających im pakietów szkoleniowych.

PR 7: Stworzenie platformy e-learningowej

Partner nr 1 jest odpowiedzialny za przygotowanie platformy e-learningowej dla opracowanych w trakcie projektu kwalifikacji dla zarządzających odpadami medycznymi w placówkach opieki zdrowotnej.

PR 8: Rozpowszechnianie wyników projektu

Uruchomienie strony internetowej projektu, forum, blogu oraz ogólnodostępnej sieci na samym początku projektu; wykorzystywanie różnych metod rozpowszechniania projektu, takich jak: warsztaty, broszury, artykuły prasowe, biuletyny, prezentacje.

PR 9: Opracowanie planu działania wykorzystania wyników projektu

W ramach tego pakietu przewidziane jest przygotowanie podręcznika komunikacji i rozpowszechniania wyników projektu.

WP 10: Plan wdrożenia oraz rozwój sieci

Pakiet ten obejmuje przygotowanie oraz realizację planu wdrażania. Plan będzie zawierać zaproponowane metody współdziałania pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi UE w celu ujednolicenia metodyki szkoleń zawodowych oraz kształcenia we wszystkich krajach członkowskich, poprzez wykorzystanie uzgodnionych ram. Na tym etapie rozbudowywana i aktualizowana będzie sieć projektu.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.